Banner

Jogi nyilatkozat

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a AMÍGÉLEKÉN MÉDIA Kft. (3529 Miskolc, Középszer u 1. 7. em. 1., Cg. 05-09-026431, a továbbiakban: „Üzemeltető”) által működtetett amigeleken.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

 

1. A Weboldal

A Weboldal egy szurkoló honlap, közösségi funkciókkal kiegészítve. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.

 

2. Regisztráció, a Weboldal használata

A felhasználók a Weboldal azonosítást igénylő szolgáltatásait előzetes regisztráció útján vehetik igénybe.

Az oldalon található „Regisztráció” gombra kattintva felhasználó nevet választ magának, majd működő és valós email címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott email címre egy, a regisztráció megerősítését kérő emailt kap. A megerősítést kérő emailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi azonosítást igénylő szolgáltatását igénybe venni.

A Weboldalon bármilyen módon való regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott email címére.

A weboldalon történő regisztrációjával létrehozott profiljához a Felhasználó jogosult feltölteni egy fényképet. Fényképként csak a Felhasználót ábrázoló fénykép tölthető fel, vagy pedig olyan kép, rajz, grafika, stb., amely fiktív személyt/élőlényt ábrázol, vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható. A választott kép nem lehet más személy képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, káros, obszcén, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik az Üzemeltetővel szemben az Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet az Üzemeltetőnek a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

Felhasználó az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat az Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy az Üzemeltető a Weboldalon esetlegesen elérhető fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások jogellenes használata esetén az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

 

3. Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Üzemeltető szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után. 

 

4. A felelősség korlátozása

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

5. Adatkezelés

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

Az Üzemeltető garantálja, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

 

7. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.